KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO) Miejsce przetwarzaniaAdministrator Danych Osobowych:
Paweł  Kmieć
Tel: 953070135 adres  e-mail:biuro@gastronomia-choszczno.pl
Usługi Gastronomiczne Kmieć Paweł ul.Obrońców Westerplatte 1
73-200 Choszczno
NIP:5941441035  Regon:811942929
Cel przetwarzania danych osobowychDane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu organizacji i dostarczenia wyżywienia oraz obsługi imprez masowych, usługi cateringowe na terenie miasta i gminy Choszczno
Podstawa prawna przetwarzania danychArtykuł 6 – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO
Planowany okres przechowywania danychTermin przechowywania danych osobowych wynika z :wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)zapobiegania nadużyciom i oszustwomstatystycznych i archiwizacyjnychPrzy zamówieniach jednorazowych dane osobowe miejsca i adresu dostawy waz z numerem tel.nie są przechowywane -niszczone podostarczeniu  zamówienia
Kategorie przetwarzanych danychimię i nazwiskonr PESELtelefon komórkowy
.      adres e-maildane adresowedane bankowe
Do czego Masz prawoMasz prawo do:dobrowolności podania swoich danych osobowychdostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięciawnieść sprzeciw wobec przetwarzania danychprzenosić swoje dane do innego administratoracofnąć  zgodę na przetwarzanie danych.     wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, o naruszeniu         ustawy o ochronie danych osobowychPodanie  danych osobowych przez klienta jest obowiązkowe w celu wypełnienia umowy na usługi świadczone przez przedsiębiorstwoJeśli podanie danych osobowych jest dobrowolne  ,klienci zostanąo tym  poinformowani..
Dostęp do danychDane osobowe klientów dla których zostały wystawione faktury /rachunki sprzedaży są dostępne w siedzibie firmy:
Usługi Gastronomiczne Kmieć Paweł ul.Obrońców Westerplatte 1
73-200 Choszczno
Udostępnianie danych innym podmiotomDane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucją tylko jeśli są do tego upoważnione bądź na mocy- umów powierzenia przetwarzania danych
Przekazywanie danych do państw trzecichDane nie są przekazywane do państw trzecich
Ochrona danychDane są chronione przez urządzenia i  procedury opracowane i wdrożone zgodnie z przepisami RODO
ProfilowanieOsoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiejopejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

Go top